O tvorbe Petra Kleinerta

O tvorbe Petra Kleinerta

    Už na fotografiách z prvej výstavy Petra Kleinerta / v roku 1983/ sa ukazovalo, aký význam pre neho má experiment, technika a variovanie motívov. Tieto momenty zostali rozhodujúce až podnes.

    Charakteristické pre neho sú cykly fotografií, ktoré majú jednoduchú logiku:z jediného východiskového snímku sa dajú odvodiť skupiny obrazov s premenami toho pôvodného. Kleinert nepatrí k fotografom, pre ktorých práca končí výberom motívu. Jeho vlastná činnosť začína až potom, pri práci s negatívom alebo prvotným obrazom. Hľadá novú štruktúru motívu; vyzdvihuje jeho pôvodné súčasti, mení jeho celkové vyznenie, oproti statickosti dostáva obraz dynamiku, vytrácajú sa pôvodné a vznikajú nové tvary, vytvára sa nová svetelnosť. Všetky kvality pôvodného negatívu sú podrobované obnovovanej réžii. Cykly teda nie sú mechanickými reprodukciami, mohli by sa nazvať "variáciami na určitý negatív".

    Samotné témy týchto negatívov patria v oblasti fotografie k tradičným: sú to portréty, akty, mestské krajiny - teda žánre vyskúšané rôznymi autormi s rôznymi úspechmi. Kleinertov prístup je vzdialený od dokumentárnosti, popisnosti, vecnosti. V cykloch sa skôr sústreďuje na optické kvality motívu, jeho vzťahy k priestoru a pohyb.